บริษัท แอล เอ็ม ที กรุ๊ป จำกัด

1.เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accountant)

รายละเอียดงาน
– กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบของแผนกบัญชี
– รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อบันทึกบัญชี
– จัดทำรายงาน ภาษีที่เกี่ยวข้อง
– ปิดงบการเงินและตรวจสอบรายละเอียดยอดคงเหลือและจัดทำเอกสารประกอบงบการเงิน
– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel
5.สามารถใช้โปรแกรม ERP ได้
6. สามารถปิดงบการเงิน มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี
7. มีภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานได้ดี
8. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

2.เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)

รายละเอียดงาน
– บันทึกรับชำระหนี้ จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการทำงานของบริษัท
– ตรวจสอบรายงานการเดินบัญชีธนาคาร
– ติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ตามกำหนดเวลา รวมทั้งลูกหนี้ที่ค้างชำระ
– จัดทำรายการบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและประจำปี
– จัดทำรายการกระทบยอดลูกค้าธนาคาร
– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะการสื่อสารและ การจัดการงานที่ดี มีความละเอียด และความกระตือรือร้นในการทำงาน

3.เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

รายละเอียดงาน
– จัดทำและเก็บเอกสารทางบัญชี
– รวบรวมเอกสารบัญชีต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และตรวจสอบความครบถ้วน
    ของเอกสารทางบัญชี
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
5. มีความรับผิดชอบ อดทน มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
6. พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ มีความละเอียด และความกระตือรือร้นในการทำงาน

4.เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายช่าง

รายละเอียดงาน
– ติดต่อกับลูกค้าเรื่องรายละเอียด งานซ่อมและงานเคลมสินค้าต่างๆของบริษัท
– จัดตารางงานและประสานงานกับทีมช่างเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
– ประสานงานกับบริษัทอื่นๆเช่นโรงงานผู้ผลิต ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัท
– ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนกช่าง
– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง ปั๊มน้ำและสินค้าของบริษัทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
6.มีความละเอียด รอบคอบและความกระตือรือร้นในการทำงานและ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

5.Sales Engineer

รายละเอียดงาน
– วางแผนการติดต่อเข้าพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านเครื่องมือช่าง, ปั๊มน้ำและสินค้าของบริษัท
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำใบเสนอราคา
– ปิดการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
– ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเดิมของบริษัท
– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ สาขาช่างเทคนิค/ ช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ ด้านการขายวัสดุก่อสร้าง
4. มีความรู้และประสบการณ์ในการขายสินค้าที่เกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ฯจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจา และนำเสนอสินค้าต่างๆได้อย่างดี
6. มีความบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทนและทำงานก
7. มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
8. สามารถเดินทางไกล หรือ ไปต่างจังหวัดได้

6.Content Creator & Video Editor

รายละเอียดงาน
– คิด Concept / Idea / Content ในการถ่ายวิดีโอและภาพนิ่ง เพื่อลงสื่อต่างๆของบริษัท
– ออกแบบสื่อกราฟฟิค (ตัดต่อวีดีโอ/ภาพถ่าย/ภาพประกอบ) ของบริษัท
– ดูแลเว็บไซต์ และสื่อต่างๆ ของบริษัท
– สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท
– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
3. สามารถใช้โปรแกรมแต่งภาพ Adobe Illustrator, Photoshop ได้
4. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้ เช่น Adobe Premiere Pro, After Effects
5. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านตัดต่อวิดีโอ สร้างงานกราฟฟิค และ Effects ด้านภาพต่างๆ
6. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายวิดีโอและภาพนิ่ง สามารถจัดแสง จัดไฟ และใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพได้ดี
7. มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาภายใต้แรงกดดันได้ดี
8. มีความกระตือรือร้น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ มีทัศนคติที่เป็นบวก และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องและมีผลงานที่สามารถส่งให้ทางบริษัทฯพิจารณาได้**

7.Sales Admin Officer / เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (Online Store)

รายละเอียดงาน
– จัดการฐานข้อมูลสินค้าที่บริษัทขายผ่านช่องทาง E-commerce ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
– จัดการเรื่องการขายสินค้าที่บริษัทขาย ผ่านช่องทาง E-commerce การชำระเงินของลูกค้า ประสานงานจัดส่งสินค้าให้เรียบร้อยตามกำหนด และบริการลูกค้าหลังการขาย
– จัดทำสรุปรายงานยอดขาย และข้อมูลลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาผ่านสื่อต่างๆ
– นำเสนอคอนเทนต์และโปรโมชั่นต่างๆ
– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel
4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับ E-commerce
5.สามารถใช้โปรแกรมWOO COMMERCE ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีประสบการณ์ในการขาย เครื่องมือช่างหรือสินค้าที่เกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ฯทาง E-commerceจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการวิเคราะห์ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
8.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

8.พนักงานขับรถส่งสินค้า

รายละเอียดงาน
– จัดส่งสินค้า และตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องตามแผนงานแต่ละวัน
– ตรวจเช็คสินค้าให้ครบถ้วนตามบิลส่งสินค้าและจัดสินค้าขึ้นรถ
– ดูแลรักษารถส่งสินค้าให้พร้อมใช้ และล้างทำความสะอาดหลังการใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป ขับรถได้และมีใบอนุญาติขับรถ
2.วุฒิการศึกษาระดับม. 3 ขึ้นไป
3.รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี
4.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรับผิดชอบ

9.พนักงานคลังสินค้า

รายละเอียดงาน
– จัดเตรียมพื้นที่เพื่อรับสินค้าเข้าคลังสินค้า
– จัดเก็บและจัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อย
– เบิกจ่ายสินค้า และ เตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า
– ตรวจเช็คสต็อคสินค้าและ ตัดสต็อคการ์ดตามแผนงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย หรือหญิง อายุ 18ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาระดับม. 3 ขึ้นไป
3.หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือช่างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ขับรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift)ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10.พนักงานติดรถส่งสินค้า

รายละเอียดงาน
– ตรวจสอบสินค้าและจัดเตรียมสินค้าขึ้นรถ
– ลำเลียงสินค้าขึ้นและลงรถให้ครบถูกต้อง
– จัดการสินค้าที่ยังไม่ได้จัดส่งเมื่อกลับมาถึงคลังสินค้า
– ช่วยงานแผนกคลังสินค้าเมื่อไม่มีงานจัดส่งสินค้า
– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย อายุ 18ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง
2.วุฒิการศึกษาระดับม. 3 ขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

สวัสดิการ

สวัสดิการ
– การปรับเงินเดือนประจำปี
– โบนัส (ตามผลประกอบการ)
– กองทุนประกันสังคม
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– เงินค่าครองชีพ
– เงินอุดหนุนบุตร
– วันลาพักร้อนประจำปี
– งานสังสรรค์ประจำปีของบริษัท
– เบี้ยขยัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
– ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัดหรือค้างคืน)
– ค่าคอมมิชชั่นและค่าเดินทาง (เฉพาะบางตำแหน่ง)

สถานที่ทำงาน
1.ถนนกรุงธนบุรี BTS สถานีวงเวียนใหญ่ ทางออกที่ 2
2.ถนนพุทธมณฑลสาย 5

วิธีการสมัคร
สมัครโดยตรงที่บริษัทฯ ติดต่อ
คุณลวณา,คุณปภิตตา แผนกบุคคล
โทรศัพท์ 02-8606996 ต่อ 6203 และ 088-5851971
หรือส่งใบสมัครและประวัติย่อทาง Email: [email protected]